پاسخ به سوال (عمومی هدایت تحصیلی- شماره ۱۹۹ ) : شرایط و ضوابط معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور …؟

سوال:
شرایط و ضوابط معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور چگونه است؟

پاسخ:

فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاهها به شرط:
۱) عدم انصراف از تحصیل برای دومین مرتبه.
۲) عدم اخراج یا ترک تحصیل منجر به اخراج .
۳) عدم قرار گرفتن در سنوات ارفاقی.
۴) عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف.

بازگشت به همان دانشگاه ،همان مقطع و همان رشته جهت ادامه تحصیل قبلی به شرط :
۱) عدم اعزام بخدمت مشمول.
۲) ارائه موافقت کمسیون موارد خاص دانشگاهها مبنی بر بازگشت به تحصیل مشمول به وظیفه عمومی محل تحصیل .
o احیای معافیت تحصیلی و مجوز اعاده (بازگشت)به تحصیل
o در صورتی که مشمول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد، پس از اعاده به تحصیل تا پایان تحصیل مجازبه تحصیل مجدد پس از انصراف از تحصیل نخواهد بود .

ارائه پذیرش مجدد از دانشگاه به شرط :
۱) عدم پذیرش در مقطعی که قبلا از آن مقطع فارغ التحصیل شده است .
۲) در صورتیکه مشمول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد ، پس از اعاده به تحصیل ،تا پایان تحصیل مجاز به تحصیل مجدد پس از انصراف از تحصیل نخواهد بود.

نظرات بسته شده‌اند.