متن کتاب های درسی پایه ۱۱ – رشته ریاضی به صورت PDF

متن کتاب های درسی پایه ۱۱ – رشته ریاضی به صورت  PDF            

دروس عمومی :  

۱۱۲۰۴-کتاب دین زندگی پایه۱۱ رشته ریاضی

 C1c111206 – کتاب عربی- زبان قرآن پایه ۱۱ رشته ریاضی

C111201- کتاب فارسی پایه ۱۱رشته ریاضی

C111202- کتاب نگارش پایه ۱۱رشته ریاضی

C111230- کتاب زبان انگلیسی پایه ۱۱ رشته ریاضی

C111231 -کتاب کار زبان انگلیسی پایه۱۱ رشته ریاضی

C111220- کتاب تاریخ معاصر ایران پایه۱۱رشته ریاضی                                                       

C111268- کتاب انسان و محیط زیست – درس عمومی تمام شاخه ها و رشته ها

C110225- کتاب تفکر وسواد رسانه ای کلیه شاخه های دوره دوم متوسطه

C110222 – کتاب هنر – درس عمومی تمام شاخه ها و رشته ها

دروس اختصاصی :

C111214- کتاب حسابان پایه ۱۱(درس اختصاصی رشته ریاضی)ر  

C111215- کتاب آمارواحتمال پایه ۱۱(درس اختصاصی رشته ریاضی)ر

C111213- کتاب هندسه پایه ۱۱(درس اختصاصی رشته ریاضی)ر

C111209- کتاب فیزیک پایه ۱۱(درس اختصاصی رشته ریاضی)ر

C111210- کتاب شیمی پایه ۱۱(درس اختصاصی رشته ریاضی و تجربی)ر

C111217- کتاب آزمایشگاه شیمی(درس اختصاصی رشته ریاضی )ر

C111237- کتاب زمین شناسی پایه ۱۱( درس اختصاصی رشته ریاضی و تجربی)رت

 

 

نظرات بسته شده‌اند.