روان شناسی رشد (۲)نوجوانی،جوانی و بزرگسالی

روانشناسی-رشد-2-نوجوانی-جوانی-و-بزرگسالی

عنوان کتاب :
روان شناسی رشد (۲) نوجوانی،جوانی و بزرگسالی

مؤلف:
دکترحسین لطف آبادی

مشخصات نشر:
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) / نوبت چاپ : اول بهار۱۳۷۸-چهاردهم/ تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۳ / تعداد صفحات: ۲۸۴/ شمارگان: ۳۵۰۰نسخه/قطع کتاب : وزیری / نوع جلد: شومیز / قیمت چاپ چهاردهم : ۸۰۰۰۰ ریال

مرکزپخش و نمایشگاه دائمی:
تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان ، شماره ۱۰۷ و ۱۰۹ ، تلفن ۶۶۴۰۸۱۲۰ ، نمابر ۶۴۰۵۶۷۸
ساختمان مرکزی:
تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، غرب پل یادگار امام ( ره) ، رو به روی پمپ گاز ، کدپستی ۱۴۶۳۶ ، تلفن ۲-۴۴۲۴۶۲۵۰

معرفی مختصر( براساس پیش گفتار مؤلفان) :
کتاب حاضر برای استفاده در درس « روان شناسی رشد(۲)» در رشته علوم تربیتی و روان شناسی درمقطع کارشناسی تهیه شده است. هدف از تالیف این کتاب ارائه دانش روان شناسی رشد در دوره نوجوانی، جوانی،میانسالی ، پختگی و پیری به صورتی جدی، جامع و مبتنی بر پژوهش های علمی دو دهه اخیر داشنجویان و سایر علاقه مندان است.

این کتاب از نظر موضوع با کتاب های مشابهترجمه و تألیف شده در زبان فارسی وجوه مشترکی دارد؛ اما ازنظر محتوا و کیفیت و روش مطالعه دارای ویژگی های متفاوتی است.
ویژگی های اصلی این کتاب در مقایسه با کتاب های مشابه به قرار زیراست:

۱- تمام سرفصل مصوب شورای عالی بنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را برای تدریس درس روان شناسی رشد(۲) دربر می گیرد و با توجه به یافته های جدی، از فصل فراتر رفته و مجتوای درس را در سطح قابل قبول ارائه کرده است.

۲- پشتوانه پژوهشی مباحث کتاب، عموما یافته های دانش روان شناسی رشد در دوره دهه اخیر است.
۳- نظریه های اصلی روان شناسی رشد نوجوانی و جوانی به صورتی تازه طرح و نقد شده و ازتوضیح رویکرد های جدید نیز غفلت نشده است.

۴- در این کتاب به نتایج پژوهش های جهانیکه به رشد و پرورش نوجوانان و جوانان و بزرگسالان ارتباط دارد، اشاره شده است.

۵- مطالعات و تدریس و تجربه مؤلف (ده سال تدرسی در دبستان ها و دبیرستان های کشور، بیست سال تدریس در دانشگاههای سوئد، کانادا و ایران، ارتباط با بیش از ده هزارنفردانشجو، تدرسی درس روان شناسی رشدبه دهها گروه از دانشجویانکارشناسی و کارشناسی ارشددانمشگاه فردوسی و دیگر مراکزآموزش عالی ونیز پرورش سه فرزند…) زمینه های مساعدی را برای تعمق در مسائل روان شناسی رشد فراهم آورده وتأثیرخود را بر تمام این کتاب به جای گذاشته است.

۶- مشخصه اصلی این کتاب، بیناد های نظری، جنبه های کاربردی و تربیتیروان نشناسی رشد است که بر فسفه معنوی و انسانی با نگرشی مثبت و جهت داردر پرورش نوجوانان و جوانان، برقبول رشد مادام العمذ متأثراز تعامل ظرفیت های درونی و زمینه های تحول یابنده ی اجتماعی_ فرهنگی، با عنایت به قابلیت تغییر و گسترش مرزهای رشد، نا شده است.

دراین کتاب به جای آنکه تصور کنیم رشد همه افراد در همه زمان ها و در همه شرایط یکسان است، از این نظریه دفاع شده است که تفاوت زندگی هر فرد (سطح و طبقه اجتماعی ، تاریخ و ملیت و نظام ارزشی فرهنگ و خرده فرهنگ و سبک زندگی) باعث تغییر در چگونگی رشد در هر دوره از زندگی اوست. همچنین فرد در طول رشد به مثابه موجودی فعال عمل می کند و رشد او حاصل تأثیر و تأثر متقابل زمینه اجتماعی – فرهنگی و ویژگی های رشد خود اوست. علاوه بر اینها ، نقش والدین و مربیان و سایر افراد مؤثر برزندگی فرد حائز اهمیت است و اینکه امکان گسترش مرزهای رشد با مداخله تربیتی کاملاً میسر است.

شناسه کتاب براساس کتاب شناسی کتابخانه ملی( طبق اطلاعات چاپ ۱۳۷۲) : کتابخانه-ملی

برچسبی
‏سرشناسه : ل‍طف‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۳ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د (۲) ن‍وج‍وان‍ی‌، ج‍وان‍ی‌ و ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ل‍طف‌آب‍ادی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۸۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ش‌، ۲۸۴ ص‌. : ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)؛ ۳۴۰. روان‌شناسی؛ ۱۵.
‏شابک : ‏‫۷۲۰۰ ری‍ال‌‮‏‫‏‭‭۹۶۴-۴۵۹-۳۴۱-۳ :‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‮ ؛ ‏‫۱۱۵۰۰ریال ( چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۳۵۰۰ ریال ( چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۹۵۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۲۷۵۰۰ ریال: چاپ نهم‏‫‭‭‭۹۷۸-۹۶۴-۴۵۹-۳۴۱-۳ :‬‬
‏یادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه ‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:. ‭‎Hossein Lotfabadi. Developmental psychology (2)‎ adolescense, youth and adulthhood
‏یادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، ۱۳۷۸ (ب‍دون‌ ف‍روس‍ت‌).
‏یادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌:۱۳۸۰.
‏یادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۱.
‏یادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ب‍ه‍ار ۱۳۸۳.
‏یادداشت : چاپ هشتم: تابستان ۱۳۸۵.
‏یادداشت : چاپ نهم: پاییز ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۶۶ – ۲۷۷.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏موضوع : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ول‍ی‌
‏موضوع : نوجوانان — روان‌شناسی
‏موضوع : سالمندان — روان‌شناسی
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BF۷۱۳‏‫‭‭/ل‌۶ر۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۳۹۶۷

 

نظرات بسته شده‌اند.