آئین نامه ی هدایت تحصیلی دوره متوسطه

آئین نامه ی آموزشی دوره ی سه ساله متوسّطه روزانه (شیوه سالی – واحدی)
فصل پنجم : شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن

ماده۹۶ : هدف :
هدایت دانش آموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی ، بر اساس استعداد و علاقه وی و به تناسب امکانات و نیازهای کشور .
ماده ۱۰۷ : نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی باید همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد ماه سال اوّل برای دانش آموز صادر شود . و پس از تأیید و امضاء آن توسّط مسؤول ثبت نمرات ، مشاور و مدیر واحد آموزشی با دعوت از اولیاء دانش آموز در اختیار آنان قرار گیرد .
تبصره – دانش آموزی که شرایط شاخه / رشته مورد نظر خود را کسب نکرده است ، مطابق با ماده ۱۱۱ این فصل شرایط وی بررسی و پس از راهنماییهای لازم حدّاکثر تا پایان شهریور ماه مجدداً نسبت به تکمیل نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی عنداللزوم اقدام خواهد شد .
ماده ۱۰۸: ملاکهای هدایت تحصیلی
الف : نمرات دوره ی راهنمائی تحصیلی و پایه ی اوّل متوسّطه دانش آموز برابر نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی (به میزان ۵۰ امتیاز)
ب : نظر مشاور بر اساس بررسیهای مشاوره ای (به میزان ۵۰ امتیاز)
ماده ۱۰۹ : ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها و شاخه های مختلف
۱- رشته ریاضی فیزیک :
۱-۱- مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از ۳۰ نباشد .
۲-۱- نمره ی درس ریاضی (۱) (پایه اول) در دوره ی متوسّطه حدّاقلّ ۱۲ باشد و درس فیزیک (۱) و آزمایشگاه را با موفّقیّت(کسب حدّاقلّ نمره ۱۰) گذرانده باشد .
۳-۱- مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه ی اوّل دوره ی متوسّطه باید حدّاقلّ ۹۶ باشد و یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از ۱۲ کمتر نباشد .
۲- رشته علوم تجربی :
۱-۲- مجموع سه نمره ی پذیرفته شده ی خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی ، در سه پایه در دوره ی راهنمائی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از ۳۰ نباشد .
۲-۲- در دوره ی متوسّطه درسهای ریاضی (۱) ، شیمی (۱) و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت (درسهای پایه اوّل) را با موفّقیّت (کسب نمره حدّاقلّ ۱۰) گذرانده باشد و حدّاقلّ در یکی از سه درس مذکور نمره ۱۲ اخذ کرده باشد .
۳-۲- مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره ی راهنمائی و پایه اوّل دوره یمتوسّطه باید حدّاقلّ ۱۰۸ باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از ۱۲ کمتر نباشد .
۳- رشته ادبیّات وعلوم انسانی :
۱-۳- مجموع سه نمره ی پذیرفته شده ی خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسی (معدّل درسهای فارسی ، دستور ، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از ۳۰ نباشد .
۲-۳- در درسهای ادبیّات فارسی (۱) ، زبان فارسی (۱) ، عربی (۱) و مطالعات اجتماعی پایه اوّل متوسّطه نمره ی حدّاقلّ ۱۰ را کسب کرده باشد و نمره ی درس ادبیّات (معدّل نمرات درسهای ادبیّات فارسی (۱) و زبان فارسی (۱) حدّاقلّ ۱۲ باشد.
۳-۳- مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره ی راهنمائی و پایه ی اوّل دوره ی متوسّطه باید حدّاقلّ ۱۰۸ باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از ۱۲ کمتر نباشد .
۴ – رشته علوم و معارف اسلامی :
۱-۴- مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسی (معدّل درسهای فارسی ، دستور ، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از ۳۰ نباشد .
۲-۴- در درسهای ادبیّات فارسی (۱) ، زبان فارسی (۱) ، (که معدّل آنها بعنوان نمره ی درس ادبیّات در نمون برگ ثبت می شود) عربی (۱) و تعلیمات دینی و قرآن (۱) نمره ی حدّاقلّ ۱۰ را کسب کرده باشد و حدّاقلّ در یکی از دو درس عربی (۱) یا تعلیمات دینی و قرآن (۱) نمره ۱۲ اخذ کرده باشد .
۵ – شاخه فنّی وحرفه ای :
۱-۵- مجموع سه نمره ی پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی ، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر از ۳۰ نباشد .
۲-۵- در دورۀ متوسّطه از درس ریاضی (۱) نمرۀ حدّاقلّ ۱۰ و از درس کارگاه خود اتّکائی نمرۀ حدّاقلّ ۱۲ کسب کرده باشد چنانچه نمرۀ درس کارگاه خود اتّکایی دانش آموز کمتر از ۱۲ باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود .
۳-۵ – مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه ، در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ ۱۳۲ باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتکائی حدّاقلّ ۱۲۰ باشد . یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از ۱۲ کمتر نباشد .
۶- شاخه کاردانش :
۱-۶ – مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای حرفه و فن و هنر ، در سه پایه در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر ۳۰ نباشد .
۲-۶- در دورۀ متوسّطه از درس کارگاه خود اتّکایی نمره حدّاقلّ ۱۰کسب کرده باشد . چنانچه نمرۀ درس کارگاه خود اتّکایی دانش آموز کمتر از ۱۰باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود .
۳-۶ – مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ ۷۰ و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ ۶۰ باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از ۱۰ کمتر نباشد .
۴-۶- دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه کاردانش علاوه بر احراز شرایط فوق الذکر باید ضوابط خاص رشته (در محدوده درسهای پایه اول) را که معاونت آموزشی تعیین می کند کسب کند .
تبصره – نمرات دورۀ راهنمایی دانش آموزی که به دلایل موجّه نظیر : شرکت در امتحانات جامع دورۀ راهنمایی ، شرکت در امتحان تعیین پایه (موضوع ماده هفتاد (۷۰) این آیین نامه) ، تحصیل در مدارس غیر ایرانی خارج از کشور ، و بروز حوادثی از قبیل ، سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی و . . . فاقد نمرات پایه های اوّل و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است به شرح ذیل محاسبه می شود :
الف – چنانچه نمرات پایۀ اوّل یا دوم و یا هر دو پایه دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمرات درسهای مرتبط پایه سوم راهنمایی برای درسهای همنام پایه های مذکور نیز منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می گردد .
ب – چنانچه نمرات پایه سوم دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بر اساس نمرات درسهای مرتبط پایۀ اوّل متوسّطه با رعایت سایر ضوابط تنظیم می شود .
ماده ۱۱۰: بررسیهای مشاوره ای مندرج در بند ب ماده یکصد و هشت (۱۰۸) به شرح زیر می باشد :
با توجّه به اهمیت بررسیهای مشاوره ای که در طول تحصیل دانش آموز ، از طریق گرد آوری اطلاعات و به شیوه های گوناگون انجام می شود . ۵۰ امتیاز به این قسمت اختصاص داده شده است . در این بررسیها مشاور موارد زیر را در نظر می گیرد و امتیاز آن را محاسبه می کند .
۱ـ نظر اولیای دانش آموز ۵ امتیاز
۲ـ نظر دانش آموز ۵ امتیاز
۳ـ نظر معلّمان درسهای مربوط ۱۰ امتیاز
۴ـ نتایج آزمونهای رغبت و استعداد (هر کدام ۱۰امتیاز) ۲۰ امتیاز
۵ ـ نظر مشاور بر اساس بررسی پروندۀ تربیتی تحصیلی ۱۰ امتیاز
تبصره – هر یک از موارد یاد شده بر اساس شیوه نامه های مربوط و جداول پیوست و با توجّه به وظیفه مشاور در این خصوص تنظیم می شود .

ماده ۱۱۱: تعیین مجدد شاخه یا رشته تحصیلی
دانش آموزی که بعد از امتحانات خرداد ماه پایه اوّل به دلایل زیر شرایط هیچ یک از شاخه ها و رشته ها و یا شاخه و رشته دلخواه یا شاخه و رشته ای که در محل سکونت آنها وجود دارد را کسب نکرده است حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه اوّل می تواند بر اساس موارد ذیل و رعایت سایر ضوابط با نظر مشاور نسبت به تعیین رشته مجدد اقدام نماید .
الف : علت عدم کسب شرایط شاخه یا رشته تحصیلی مورد نظر ممکن است یک ، دو ، سه و یا هر چهار دلیل زیر باشد .
۱ـ موفّق به کسب نمره ۱۰ از درس یا درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه نشده باشد .
۲ـ نمره درس یا درسهای اختصاصی رشته از حدّ نصاب (۱۲) کمتر باشد (ویژه رشته های نظری) .
۳ـ نمره درس یا درسهای سه پایه راهنمایی از حدّ نصاب (۳۰) کمتر باشد .
۴ـ مجموع نمرات سه پایه راهنمایی و پایه اوّل متوسطه در درسهای مرتبط با شاخه یا رشته از حدّ نصاب مقرّر کمتر باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته به ۱۲ نرسد . (به استثنای شاخه کاردانش که معدّل ۱۰ نیاز دارد)
ب : طبق موارد ذیل کسری نمرات بررسی و ارائه طریق می شود :
۱-۱۱۱ـ چنانچه علّت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر مربوط به نداشتن نمره (۱۰) از درس یا درسهای پایه اوّل متوسطه باشد دانش آموز می تواند پس از شرکت در امتحانات شهریور ماه پایه اوّل و اخذ نمره ۱۰ از درس یا درسهای مربوط و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی برای وی به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود .
۲-۱۱۱ـ چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر به دلیل نداشتن نمره ۱۲ از درس یا درس های اختصاصی باشد (ویژه رشته های نظری ) دانش آموز می تواند با نظر مشاور در امتحان تعیین رشته درس یا درس های مربوط شهریور ماه پایه اول شرکت کند و در صورت کسب شرایط می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود .
۳-۱۱۱ـ در صورتی که دانش آموز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر را بدلیل عدم کسب حدّ نصاب (۳۰) از درسهای مرتبط دورۀ راهنمایی احراز نکرده باشد در صورت داشتن معدّل ۱۲ از درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه و یا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته و داشتن سایر شرایط می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود .
۴-۱۱۱ ـ چنانچه مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطۀ دانش آموز به حدّ نصاب مقرّر نرسد در صورت داشتن معدّل ۱۲ از درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در پایۀ اوّل متوسّطه می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود . (لازم به یاد آوری است ، در شاخۀ نظری نمره درس اختصاصی دانش آموز نیز باید حدّاقّل ۱۲ باشد) .
تبصره ۱ـ چنانچه معدّل درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه دانش آموز ۱۲ نباشد می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درسهایی که شرایط را برای وی فراهم می آورد شرکت کند و معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته پایه اوّل متوسّطه را به ۱۲ برساند و یا معدّل درسهای مرتبط با شاخه یا رشته (معدّل مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یا رشته در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطه) وی در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به ۱۲ برسد .
تبصره ۲ ـ دانش آموز متقاضی شاخه کار دانش مشمول بند های ۳- ۱۱۱و ۴- ۱۱۱ نمی شود و در صورت کسری نمره با نظر مشاور می تواند به شاخه مذکور هدایت شود .
۵-۱۱۱ ـ زمان تعیین شاخه یا رشتۀ مجدّد حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه اوّل می باشد و دانش آموز می تواند در امتحان تعیین رشتۀ درس یا درسهایی که شرایط را برای وی در شاخه و یا رشته های مورد نظر فراهم می کند همزمان با امتحانات شهریور ماه شرکت کند .
۶-۱۱۱ـ امتحان تعیین رشته مطابق با فصل چهارم این آئین نامه برگزار می شود و نمره آن همانند امتحانات درسهای شهریور ماه محاسبه می شود و در کارنامه تحصیلی و نمون برگ شمارۀ یک هدایت تحصیلی دانش آموز (با عنوان تعیین رشته) ثبت شده و تأثیری در معدّل سالانه یا کلّ دانش آموز ندارد و صرفاً در هدایت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد .
۷-۱۱۱ـ چنانچه دانش آموز شرایط شاخه یا رشته ای را کسب کند ولی ظرفیت برای پذیرش وی وجود نداشته باشد و یا رشته مربوط در محل سکونت وی نباشد لازم است با نظر مشاور و تأیید شورای واحد آموزشی و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط به یکی از رشته های موجود که بر اساس نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بالاترین امتیاز را دارد هدایت شود . در هر صورت در پایان پایه اوّل باید رشته تحصیلی دانش آموزان قبول شده تعیین شده باشد . لازم به یادآوری است بمنظور اخذ موافقت اداره آموزش و پرورش فهرست اسامی دانش آموزان مشمول این بند به رشته های پیشنهادی به کمیته مذکور اقدام لازم انجام می شود . شیوه نامه اجرائی این بند هر ساله توسّط معاونت آموزشی ابلاغ می شود .
۸-۱۱۱ـ در صورت اجرای بندهای ۲-۱۱۱، ۳-۱۱۱ ، ۴ –۱۱۱، ۷-۱۱۱ باید توضیحات لازم توسّط مشاور در قسمت ملاحظات نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت شود و به تأیید و امضاء وی برسد .

ماده ۱۱۲ : تغییر شاخه یا رشته :
دانش آموزی که در پایه دوم به تحصیل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته باشد (اعم از اینکه شرایط رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی کسب کرده یا نکرده باشد) با نظر مشاور و رعایت موارد ذیل می تواند در پایه سوم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود .
۱-۱۱۲ـ دانش آموزی که متقاضی تغییر رشته به رشته های شاخه نظری است باید در خرداد یا شهریور ماه پایه دوم در امتحان تغییر رشته درسهای تخصصی پایه دوم رشته جدید (صرفاً درسهائی که پیش نیاز درسهای پایه سوم رشته جدید هستند) شرکت کند و چنانچه از کلّیّه درسهای مذکور نمره قبولی کسب کند با تغییر رشته وی موافقت می شود .
۲-۱۱۲ـ تغییر رشتۀ دانش آموزان شاخه های نظری یا کاردانش به رشته های شاخۀ فنّی و حرفه ای و یا تغییر رشته در همان شاخه ، منوط به توفیق در امتحانات کلّیِّه درسهای اختصاصی پایه دوم رشته جدید در خرداد یا شهریور ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش در رشته هایی می باشد که اسامی آن از سوی معاونت آموزشی اعلام خواهد شد .
۳-۱۱۲ـ تغییر شاخه یا رشته از سایر شاخه ها و رشته ها به رشته های مهارتی شاخه کاردانش بلامانع است و در مواردی که دانش آموز بخواهد در واحدهای آموزشی کاردانش دولتی تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهد به لحاظ رعایت ظرفیت رشته های مهارتی موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه نیز الزامی است .
۴-۱۱۲ـ زمان تغییر شاخه یا رشته در دورۀ روزانه حدّاکثر تا پایان شهریور ماه پایه دوم می باشد و دانش آموز موظّف است حدّاکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریور ماه تقاضای کتبی خود را به مدیر واحد آموزشی تحویل دهد تا نسبت به انجام مراحل تغییر رشته اقدام شود .
تذکر ـ دانش آموز متقاضی تغییر رشته می تواند درسهای امتحان تغییر رشته را حدّاکثر در دو مرحله خرداد و شهریور ماه پایه دوم امتحان دهد .
۵-۱۱۲ـ شرکت دانش آموز در امتحان درسهای تغییر رشته همراه با امتحان درسهای پایه دوم رشتۀ اولیّۀ وی بلامانع است . نمره درسهای امتحان تغییر رشته همانند درسهای غیر حضوری محاسبه می شود و چنانچه دانش آموز در امتحان کلّیّه درسهای تغییر رشته نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد نمرات درسهای مذکور از وی پذیرفته می شود و صرفاً در معدّل کلّ دانش آموز در رشته جدید منظور خواهد شد .
۶-۱۱۲ـ هزینه امتحان درسهای تغییر رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دریافت می شود .
۷-۱۱۲ـ درسهای گذرانده شده دانش آموزی که با تقاضای تغییر شاخه یا رشته وی موافقت می شود با درسهای رشته جدید مطابقت داده می شود و درسهای مازاد در سقف مجاز بعنوان درسهای انتخابی (و درسهای اختیاری در شاخه کاردانش) پذیرفته می شود و دانش آموز موظّف است سایر درسهای عمومی و اختصاصی پایه دوم رشته جدید را که نگذرانده است با رعایت سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراند .
تبصره ـ درسهائی که از نظر محتوا با درسهای رشته جدید تطبیق دارد بر اساس جدولی که از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و ابلاغ می شود به جای درسهای رشته جدید پذیرفته می شود.
———————————————————————————–
موضوع : آئین نامه آموزشی دورۀ سه ساله متوسّطه روزانه (سالی ـ واحدی) موضوع بخشنامه شماره ۰۰۲۷۷/۴۰۰ ـ ۳۱/۵/۷۸ در جلسات ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۶ و ۲۳۷ مورخ ۴/۵/۷۸ و ۵/۵/۷۹ و ۱۱/۵/۷۹ و ۲۵/۵/۷۹ و ۸/۶/۷۹ مورد بازنگری قرار گرفت و در پنج فصل و ۱۱۵ ماده و ۹۶ تبصره به تصویب گروه دوم شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش (هیأت اجرائی نظام جدید آموزش متوسّطه) رسید . صحیح است به مورد اجرا گذارده شود . /الف

۸ نظر براي “آئین نامه ی هدایت تحصیلی دوره متوسطه”

 1. محمدجوادشاه حسینی گفت:

  من می خواهم به رشته معارف بروم ولی به دبیرستان معارف نرفته ام چه کنم؟

  • جعفر ابراهیمی گفت:

   به نام خدا
   وبا سلام
   اطلاعات ارایه شما خیلی ناقص است. و مشخص نکردید درچه رشته ای تحصیلی کرده اید و کلاس چندم هستید و چند سال دارید و … یااطلاعات مورد نیاز را در همین صفحه ارسال بفرمایید و یا از طریق تماس تلفنی اطلاعات لازم را ارایه داده و پاسخ خود را دریافت نمایید. نحوه تماس در نوار مشکی بالای سایت در بخش تماس با ما، آمده است)
   سلامت و موفق باشید

 2. محمدرضا گفت:

  سلام باعرض خسته نباشید:دانش آموزی برای ورودبه رشته انسانی ازدرس ادبیات اول متوسطه کسری نمره دارد ولی سایرشرایط راداردایامیتواندبه رشته انسانی باتبصره برود.

  • جعفر ابراهیمی گفت:

   به نام خدا
   و باسلام
   با کمبود نمره درس ادبیات پایه اول نمی تواند به رشته انسانی برود. تبصره۱ ماده ۴-۱۱۱ هم کسب حداقل نمره ۱۲ درس اختصاصی را برای شاخه نظری شرط کرده اند اما می تواند برای سال بعد( پایه دوم به سوم) در امتحان تغییر رشته شرکت کند( چگونگی وشرایط آن را در پست پاسخ به سوالات ذکر کرده ایم)
   توضیح بیشتر:
   ۱- براساس ماده ۱۰۹ آیین نامه هدایت تحصیلی موجود(صفحه ۶۱۲ و ۶۱۳ کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش – چاپ ۱۳۸۵ دبیرخانه شورا) باید نمره خرداد و یا شهریور درس ادبیات ( معدل نمرات درس های ادبیانت فارسی ۱ و زبان فارسی ۱ ) حداقل ۱۲ باشد. و همچنین جمع نمرات دروس مرتبط بارشته(راهنمایی و اول دبیرستان) کمتر از ۱۰۸ و یا به عبارت دیگر معدل رشته کمتر ۱۲ نباشد.
   ۲- براساس ماده ۱۱۱ (صفحه۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ کتاب…)اگر حد نصاب رشته را نیاورد، در شهریور ماه فرصت برای شرکت درامتحان تعیین رشته مجدد دارد!
   موفق و سلامت باشید

 3. محسن س گفت:

  سلام.من دانش آموز تغییر رشته از دوم تجربی به انسانی هستم و میروم چهارم میخواستم بدونم چند بار میتونم امتحان های دروس تغییر رشته ام را امتحان بدهم توی چه ماه هایی و آن ۵ درس اقتصاد . آمار . تاریخ ادبیات ۱ . تاریخ ایران و جهان ۱ و جغرافی است.

  • جعفر ابراهیمی گفت:

   به نام خدا
   وباسلام
   برای تغییر رشته از سال دوم ریاضی یا تجربی به سال سوم انسانی شما دو گروه در س را باید امتحان بدهید:
   گروه اول)امتحان درس های تخصصی پایه دوم؛ که مجوز ورود شما به رشته مورد نظر است. یعنی دروسی که پیش نیاز درس های سال سوم رشته جدید هستند. برای علوم انسانی باید دوردرس عربی ۲ویژه علوم انسانی و جامعه شناسی ۱ امتحان داده شده و نمره قبولی حداقل ۱۰ را کسب نمود. زمان برگزاری این دروس به عنوان درس های تغییر رشته در دو زمان خرداد و شهریور پایه دوم می باشد.(ماده ۱-۱۱۲ آیین نامه دروه سه ساله متوسطه در نظام فعلی – صفحه ۶۱۸ کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش چاپ۱۳۸۵)
   گروه دوم)درس هایی که به عنوان کمبود واحد شما از سال دوم، محاسبه خواهد شد. این درس ها در رشته علو م انسانی مجموعا ۱۳ واحدبرای تغییر رشته از تجربی به انسانی و ۱۱ واحد از ریاضی به انسانی می باشد که شامل درس های زیر خواهد بود؛
   ۱- اقتصاد۲ واحد
   ۲- آمار مدل سازی۲ واحد(در صورتی ک هاز تجربی به انسانی تغییر رشته می دهید)
   ۳- تاریخ ایران و جهان(۱) ۴ واحد
   ۴- تاریخ ادبیات ایران و جهان(۱) ۲واحد
   ۵- جغرافیا(۱) ۳واحد
   (جدول صفحه ۶۳۴ آیین نامه دروه سه ساله متوسطه در نظام فعلی – صفحه ۶۱۸ کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش چاپ۱۳۸۵)
   و امازمان امتحان این درس ها – با آمادگی که شمابایددر طول سال پیدا کنید- در خرداد سال سوم و در صورت عدم آمادگی و یا عدم کسب نمره قبولی؛ در شهریور سال سوم و در صورت عدم گذراندن هر یک از دروس، با شرکت در امتحانات جبرانی دی ماه،باید نمره قبولی حداقل ۱۰ آن ها را کسب نمایید. در واقع این ۵ درس مورد اشاره به عنوان کمبود واحد شما در سال سوم محاسبه می شود که باید آن هارا حداکثردر سه زمان مورد اشاره بگذرانید.
   تذکر این نکته ضروری است که در صورت عدم اتمام درس ها در پایان شهریور سال سوم و افتادن هریک از درس ها به زمان جبرانی در دی ماه، شما فارغ التحصیل سال سوم به حساب نیامده و اجازه ورود به پیش دانش گاهی را نخواهید داشت
   سلامت و موفق باشید.

   • معصومی گفت:

    با سلام
    می خواستم بدانم آیا این آیین نامه، جدیدترین مصوبه در باب هدایت تحصیلی است؟

    • جعفر ابراهیمی گفت:

     به نام خدا
     وبا سلام
     آیین نامه دوره متوسطه روزانه یک اصلاحیه نیز دارد که در جلسه ۸۵۶ شورای آموزش و پرورش مورخ ۹۰/۱۲/۲ به تصویب رسیده است و طی نامه شماره ۹۵۲۵ مورخ ۹۱/۱/۲۳ از طرف معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به اداره کل استان ها تصویر این مصوبه،ابلاغ شده است.
     PDF آن را روی سایت نشریه الکترونیک مرکز مشاوره قرار داده ایم.
     می توانید به آن مراجعه کنید.
     سلامت و موفق باشید

نظر بدهيد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر دهيد.