هشدار سازمان سنجش به داوطلبان کنکور : هیـچ مؤسسـه و آموزشـگاهی مجوز پذیرش بدون کنکور را ندارد!!!

هشدار سازمان سنجش به داوطلبان : هیـچ مؤسسـه و آموزشـگاهی مجوز پذیرش بدون کنکور را ندارد و سازمان سنجش با آن ها همکاری ندارد. لذا فریب این تبلیغات کذب که فقط برای سوء استفاده مالی از داوطلبان پر شمار است را نخورید!!! 

در همیـن سـتون و از همین مجال، ضمن هشـدار به این گونه شـبه مؤسسـات و اعلام حفظ حق شـکایت از آنهـا بـه نهادهـای قضایـی، بـه داوطلبـان عزیـز و پرشـمار ایـن آزمـون، و همچنیـن سـایر آزمون هایی کـه متولـی رسـمی آنهـا سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور اسـت، اعلام می کنیـم کـه ایـن سـازمان بـا هیـچ مؤسسـه و آموزشـگاهی در ایـن خصـوص و نیز در سـایر زمینه هـا هیچگونـه همـکاری نـدارد و برای هیـچ یـک از آنهـا نیـز مجـوزی صـادر نکرده اسـت. از داوطلبـان گرامـی و همچنیـن خانواده هـای محتـرم آنهـا تقاضـا می کنیـم کـه در صـورت مواجه شـدن با ایـن پایگاه هـای اینترنتی و دیـدن این گونه پیام هـا، هوشـمندانه عمـل کننـد و مراتـب را سـریعاً از طریـق حفاظـت آزمون هـای سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـه نشـانی پسـت الکترونیکـی: hefazatazmon@sanjesh.org  گـزارش دهند.

 بخشی از یادداشت هفته پیک سنجش شماره ۱۱۰۵ مورخ ۲۶- ۹ -۱۳۹۷ ( به انتخاب و ویرایش دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش )

نظرات بسته شده‌اند.