چند نکته درباره آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره آزمون سراسری ۹۸ و بعد از آن

یاد آوری : مطلب زیر به عنوان بحث همچنان داغ تأثیر سوابق تحصیلی به نقل از چهار منبع ؛ سازمان سنجش ، مرکز سنجش آموزش و پرورش ، شورای عالی آموزش و پرورش  و خبرگزاری کار ایران با ذکر مأخذ اظهارت ؛ انتخاب ، ویرایش و جمع بندی شده است.(دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش)

همـان گونـه کـه تمـام داوطلبـان عزیـز می داننـد، طـی چند هفته گذشـته، مصوبات چهاردهمین جلسـه شـورای سـنجش و پذیـرش دانشـجو در خصـوص میـزان و نحـوه تأثیـر سـوابق تحصیلـی و نحـوه پذیـرش در آزمـون سراسـری سـال ۱۳۹۸ و بعـد از آن، از سـوی سـازمان سـنجش اعلام شـد و از طریق سـایت ایـن سـازمان و همیـن طـور ایـن هفته نامـه بـه اطلاع همـگان رسـید. به همیـن خاطر، مناسـب دیدیـم کـه در ایـن سـتون بـه نکاتـی کلـی در ایـن بـاره اشـاره کنیم. این نکات به قرار زیرند:
۱ -اعلام میـزان و نحـوه تأثیـر سـوابق تحصیلـی در آزمـون سراسـری، در ماه هـای آغازیـن زمـان آمادگـی در ایـن آزمـون مهـم، موجـب می شـود کـه داوطلبـان بـا آرامـش بیشـتری، کـه برآمـده از داشـتن اطلاعات کافـی راجع بـه نحوه تأثیر سـوابق تحصیلی شـان در کنکـور اسـت، وارد عرصـه رقابت با دیگـر داوطلبـان شـوند، و ایـن موضوع به سـهم خود می توانـد بـه ایجاد یک مسـابقه پرشـور و نشـاط بین شـرکت‌کنندگان در ایـن ماراتـن ملی منجـر شـود [!!!؟؟؟]

۲ -از آنجایـی کـه اکثـر شـرکت‌کنندگان در آزمـون سراسـری، دانش آمـوزان سـال آخـر دبیرسـتان هسـتند، آگاهـی داوطلبـان از میـزان و نحـوه تأثیـر سـوابق تحصیلـی، موجب خواهد شـد که آنها سـعی خـود را بـر ایـن مهم معطـوف نمایند تا در این سـال آخـر تحصیلـی و فرصـت باقی مانده، گوی سـبقت را از دیگـر رقبـای خـود برباینـد و بـا کوشـش و تلاش علمـی بسـیار، نمـرات دروس خـود را ارتقـا دهند.

۳ -دقـت روی مفـاد ایـن مصوبـه )میـزان و نحـوه تأثیـر سـوابق تحصیلـی و نحـوه پذیـرش( از سـوی داوطلبـان، باعـث خواهـد شـد کـه ایـن عزیـزان، هنـگام اعلام نتایج اولیـه آزمون سراسـری، که چند هفتـه بعـد از برگـزاری ایـن آزمـون رخ خواهـد داد،دور از انتظـار، ذهنشـان بـا کسـب رتبه هـای بعضـا کمتـر درگیـر واکنش هـای عاطفـی نامتعارف شـود؛
زیـرا آنهـا از هـم اکنـون، کـه بیـش از هفـت مـاه تا زمـان برگـزاری آزمون سراسـری فرصت باقی اسـت، بـا محاسـباتی که انجـام خواهند داد، بـه این مهارت دسـت خواهنـد یافت کـه چگونه بین نمـرات دروس دوران پیش دانشگاهی شـان بـا نمـرات اکتسـابی در کنکـور، یـک تعـادل برقـرار نمایند.

۴ -در مجمـوع، اشـراف داوطلبـان آزمـون سراسـری بـر مفـاد ایـن مصوبـه مهـم و آگاهـی از جزئیـات آن از همیـن زمـان و سـهم قائـل شـدن بـرای آن در محاسـبات، ارزیابی هـا و پیش بینی هایشـان از وضعیـت احتمالیشـان در کنکـور، بـرکات زیـادی بـا خـود در پـی خواهـد داشـت؛ امـا ایـن موضـوع، نبایـد مـا را از ایـن نکتـه غافـل کنـد کـه هیـچ چیزدر ایـن ایـام، جایگزیـن مطالعـه عمیـق دروس، چـه دروس پیش دانشـگاهی و چـه دروس مرتبـط بـا کنکـور، نخواهـد شـد؛ ضمـن آنکـه داوطلبـان بایـد بـه ایـن نکتـه مهـم هـم توجـه کننـد کـه میـزان و نحـوه تأثیـر سـوابق تحصیلـی و نحـوه پذیـرش در آزمـون سراسـری هر سـال، در مقایسـه با سـال های دیگـر، دارای تغییـرات احتمالـی اسـت و نبایـد ایـن مصوبـه را، کـه در زمان مقتضی در شـورای سـنجش و پذیرش دانشـجو تصویب شـده و از طریق رسـانه ها بـه اطلاع همـه داوطلبـان می رسـد، مالکـی بـرای آزمـون سراسـری سـال های دیگـر دانسـت؛ بلکـه بایـد توجـه کرد که ایـن مصوبـه، صرفاً بـرای آزمون سراسـری پیـش رو، کـه در تیـر مـاه ۱۳۹۸ برگـزار می شـود، دارای اعتبـار اسـت، و البتـه بنـا بـر مصوبه آخرین جلسـه شـورای سـنجش و پذیرش دانشـجو، ضریـب و نحـوه تأثیر سـوابق تحصیلی بـرای پذیرش رشـته های بـا آزمـون در آزمـون سراسـری سـال ۱۳۹۹ و بعـد از آن، حداکثـر ظـرف یک ماه از سـوی کارگـروه، بررسـی و جمع بنـدی و پـس از تصویب در ایـن شـورا، اطلاع رسـانی خواهـد شـد.
موفق باشید.(۱)

این در حالی است که آقای عمادی( رئیس سابق مرکز سنجش آموزش و پرورش و معاون فعلی متوسطه وزارت آموزش و پرورش) در آبان امسال(۹۷) گفته بود : بر اساس تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۹۸ تأثیر ۲۰ درصد سابقه تحصیلی به‌صورت قطعی و ۱۰ درصد به‌صورت مثبت در کنکور را شاهد خواهیم بود. و طبق دفترچه انتخاب رشته این تـأثیر تنها شامل ۱۰ درصد از رشته هابوده و ۹۰درصد از رشته ها ، بدون کنکور خواهدبود [طبق مصوبه مصوبه شورای سنجش دانشجو حداقل ۸۵ درصد پذیرش صرفاً بر اساس پذیرش سوابق تحصیلی و خارج از فرآیند آزمون سراسری انجام می شود- (۲) ] اما. با اعلام نشدن آن توسط سازمان سنجش، جو کنکور زده به نفع مؤسسات کنکوری ادامه دارد(۳)

این مسئول در اظهارت گذشته خود در اسغند ماه ۹۶  در مورد سازگار نبودن تاثیر سوابق تحصیلی در کنار آزمون کنکور گفته بود : 

در رشته‌های پر متقاضی دو نمره سوابق تحصیلی و کنکور نمی‌تواند کنار هم قرار بگیرد و اگر آموزش‌وپرورش غربالگری انجام دهد عملاً آزمون کنکور وارد امتحانات آموزش‌وپرورش می‌شود و باعث تخریب فرایند یاددهی و یادگیری می‌شود و از این منظر در ذات قانون حذف کنکور تعارضی وجود دارد و در دو سال گذشته این تعارض خود را نشان داده است.

عمادی در ادامه افزود: قبل از اینکه قانون در مجلس تصویب شود نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و کنکور آزمون غربالگری است و با آزمون‌هایی که در آموزش‌وپرورش برای ارزیابی دانش آموزان انجام شود فرق دارد و حذف کنکور در رشته‌های پر متقاضی با به وجود آوردن کنکوری دیگری امکان دارد و برای هر غربالگری نهایتاً نیاز به کنکور خواهیم داشت. (۴)

همچنین به گفته آقای نوید ادهم دبیرشورای عالی آموزش و پرورش تاثیر سوابق تحصیلی صراحت مصوبه در سال ۸۶ و ۹۲ مجلس بوده و  چیزی به عنوان تاثیر مثبت در این قانون وجود ندارد و وزارت آموزش و پرورش خواهان اعمال تاثیر قطعی سوابق تحصیلی است.

به عنوان شورای عالی آموزش و پرورش موافق تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بر فرآیند پذیرش دانشجو هستیم و احساس می‌کنیم؛ روح قانون هم همین را اقتضا می‌کند. قانونی که در سال ۸۶ تصویب شد، مبنی بر این بود که سازمان سنجش ظرف پنج سال به گونه‌ای عمل کند که کنکور حذف شود، اما متاسفانه عملیاتی نشد. در سال ۹۲ هم قانون مجدد تصویب شد که در آنجا به صراحت بیان شد که در سال اول ۲۵ درصد تاثیر سوابق اعمال شود و با حرکت تدریجی به ۸۵ درصد تاثیر برسیم.

از ابتدا به هیچ عنوان بحث تاثیر مثبت در میان نبود. اصلاً واژه تاثیر مثبت در فرآیند بررسی و تصویب این دو قانون مطرح نبوده و واژه‌ای است که بعدها اضافه شده است. زمانی که قانونگذار در سال ۸۶ و ۹۲ این قانون را تصویب کرد به صراحت نظرش بر روی تاثیر قطعی بود، اما بعدها چون به دلایلی نخواستند، این قانون اجرا شود؛ واژه تاثیر مثبت را مطرح کردند.

 وزارت آموزش و پرورش خواهان اعمال تاثیر قطعی سوابق تحصیلی است و معتقدیم که تاثیر قطعی در طول زمان به نفع نظام آموزشی کشور است، چرا که باعث می‌شود، دانش آموزان برای درس و مدرسه اهمیت قائل شوند و سابقه تحصیلی و نمره  برایشان اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد. وزیر آموزش و پرورش طی نامه‌ای به رییس مجلس و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات درخواست کرده‌است، تاثیر قطعی را مدنظر قرار دهند.(۵)

 یکی از موانع اجرایی نشدن سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش کنکور است چراکه پذیرش دانشجو به روش تستی و در چند ساعت اهداف و آموزه‌های تربیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین اجراشدن سند را خدشه‌دار می‌کند.

کنکور مانع تحولات در نظام تعلیم و تربیت است. کنکور باعث شده تا تحولات در نظام تعلیم و تربیت آن‌طور که باید اتفاق نیفتد، در کمیسیون آموزش مجلس این موضوع موردتوجه قرارگرفته است و کارشناسان آ‌موزشی وزارتخانه به کمک نمایندگان آن را پیگیری خواهند کرد.

برخی از نمایندگان معتقدند سابقه تحصیلی تأثیری در پذیرش دانشجو نداشته باشد که این موضوع با قانون مصوب سال ۹۲ مغایرت دارد و به‌نوعی گسترش‌دهنده بی‌عدالتی آموزشی است.

 این تصمیم باعث می‌شود برنامه درسی بی‌اعتبار باشد همچنین دانش‌آموزانی که دسترسی کافی به امکانات ندارند نسبت به سایرین حقوقشان ضایع شود.

 به‌عنوان یک کارشناس آموزش‌وپرورش از مجلس و به‌ویژه کمیسیون ‌آموزش می‌خواهیم که قانون به‌طور کامل اجرا شود و سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش آن‌ها نقشی پررنگ ایفا کند.

شیوه پذیرش دانشجو به روش تستی در چند ساعت محدود، آموزش و پرورش را به‌شدت متأثر و آسیب‌پذیر کرده است.

نگرانی ما این است که برای اجرای مطلوب سند تحول بنیادین کنکور یک مانع اصلی است و اجازه اجرای این سند را نمی‌دهد.

 ما در سند تحول به دنبال تربیت در شش ساحتِ دانش‌آموزان هستیم، بنابراین تا زمانی که دانش‌آموزان فقط دروس فیزیک، ریاضی و شیمی را مطالعه می‌کنند برای موضوعات سند تحول بنیادین وقت گذاشته نمی‌شود.(۶)

حال از مسئولین ذیربط باید پرسید که با وجود صراحت قانون مجلس در مورد تاثیر قطعی سوابق تحصیلی تا ۸۵ درصد ( مصوبه سال ۸۶ و ۹۲ ) تا چه زمانی تناقض گویی ها ادامه داشته ، اجرای این مهم معطل مانده و برنامه ریزان آموزش و پرورش ، مدارس ، معلمین ، دانش آموزان و اولیاء ایشان ، سرگردان و بلاتکلیف خواهند ماند؟؟؟!!!

دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش

ج. ابراهیمی

—————————————————————————————————
به نقل از :

۱- مجله پیک سنجش شماره ۱۱۰۱ روز دوشنبه مورخ ۲۸ آبان ۹۷ – صفحه ۲

۲-مصوبات چهاردهمین جلسه شورای سنجش  و پذیرش دانشجو مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ درباره  آزمون سراسری سال۱۳۹۸ و بعد از آن ( به نقل از پیک سنجش شماره ۱۱۰۱ مورخ دوشنبه۲۸-آبان ۹۸ )

۳-مطلب منتشر شده با کد۷۲۰۲۰۷درسایت مرکزسنجش آموزش و پرورش(/www.medu.ir)

۴-مطلب منتشر شده با کد۵۹۷۷۹۶درسایت مرکزسنجش آموزش و پرورش(/www.medu.ir)

۵- ایلنا : خبرگزاری کارایران  – کد خبر ۶۸۶۴۶۹ 

۶ – مطلب منتشر شده با کد۷۲۰۲۰۸ و ۷۳۱۰۲۱ درمرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

پرورش(/www.medu.ir)

نظرات بسته شده‌اند.