فایل الکترونیک کتب نظام جدید »»» پایه ۱۲»»»رشته معارف اسلامی

 

فایل کتاب های رشته معارف اسلامی

علوم و معارف قرآنی(۳)

ویژه رشته معارف اسلامی

(پایه ۱۲) :

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»۰۰۱-۱۵۲-C112234- علوم و معارف قرآنی(ویژه رشته معارف اسلامی)پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

اصول عقاید(۳)

ویژه معارف اسلامی

(پایه ۱۲) :

 

بخش اول (درس اول تا چهارم) »»» ۰۰۱-۰۵۴-C112227-اصول عقاید ۳ (ویژه معارف اسلامی) پایه۱۲-بخش اول کتاب-درس اول تا چهارم

بخش دوم (درس پنجم تا یازدهم) »»»۰۵۵-۱۳۶- C112227-اصول عقاید ۳ (ویژه معارف اسلامی) پایه۱۲-بخش دوم کتاب-درس پنجم تا یازدهم (درس آخر)و

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112227-اصول عقاید ۳ (ویژه معارف اسلامی) پایه۱۲- فایل کل کتاب

 

احکام(۳)

روش استنباط احکام

ویژه معارف اسلامی

(پایه ۱۲) :

بخش اول شامل روشمندبودن استنباط احکام-درس۱تا۳ وبخش دوم آشنایی با ادله اجتهاد- درس۴)»»»۰۰۱-۰۳۸-C112232 (احکام۳ (ویژه معارف اسلامی) پایه۱۲-بخش اول(روشمند بودن استنباط احکام -درس۱ تا۳ )وبخش دوم(آشنایی با ادله اجتهاد – درس۴)و

ادامه بخش دوم-درس۵ تا۹ »»»۰۳۹-۰۷۶-C112232-احکام۳ (ویژه معارف اسلامی) پایه۱۲-ادامه بخش دوم(آشنایی باادله اجتهاد -درس۵ تا۹)و

ادامه بخش دوم-درس۱۰تا۱۱ و بخش سوم(آشنایی با ادله فقاهتی-درس ۱۲ و۱۳) »»»۰۷۷-۱۰۴-C112232- احکام۳ (ویژه معارف اسلامی) پایه۱۲-ادامه بخش دوم(آشنایی باادله اجتهاد -درس ۱۰ تا۱۱)وبخش سوم(آشنایی با ادله فقاهتی-درس ۱۲ و۱۳ ) و

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112232 -احکام۳ (ویژه معارف اسلامی) پایه۱۲-فایل کل کتاب و

 

اخلاق اسلامی(۳)

روش استنباط احکام

ویژه معارف اسلامی

(پایه ۱۲) :

 

بخش اول(درس۱ تا۶)»»»۰۰۱-۰۵۷-C112235-اخلاق اسلامی(ویژه معارف اسلامی)پایه۱۲- بخش اول( درس۱ تا۶)و

بخش دوم(درس۷تا۱۰)»»»۰۵۸-۱۰۰-C112235- اخلاق اسلامی(ویژه معارف اسلامی)پایه۱۲-بخش دوم( درس۷ تا۱۰)و

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112235- اخلاق اسلامی(ویژه معارف اسلامی)پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

عربی و زبان قرآن(۳)

ویژه رشته معارف اسلامی

(پایه ۱۲) :

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112208-001-عربی -زبان قرآن (ویژه رشته معارف اسلامی)پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

تاریخ(۳)

ویژه رشته معارف اسلامی

(پایه ۱۲) :

 

مقدمه »»»۰۰۰-C112233 – -تاریخ۳-ویژه رشته معارف اسلامی-پایه ۱۲-بخش مقدمه

بخش اول(صفحه۱ تا۱۰۰) »»»دانلود

بخش دوم(صفحه۱۰۰ تا۱۳۸) »»»۱۰۱ – ۱۳۸ – C112233 -تاریخ۳-ویژه رشته معارف اسلامی-پایه ۱۲-بخش دوم صفحه ۱۰۰ تا ۱۳۸

بخش سوم(صفحه۱۳۹ تا۱۶۴) »»»۱۳۹ – ۱۶۴ – C112233- تاریخ۳-ویژه رشته معارف اسلامی-پایه ۱۲-بخش سوم صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۴

»»»فایل کامل کتاب»»» دانلود

 

جریان سازی اندیشه های معاصرایران

( اجرای آزمایشی )

ویژه معارف اسلامی

(پایه ۱۲) :

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»۰۱-۷۲-C112242 -جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران-ویژه رشته معارف اسلامی -فایل کل کتاب

 

–کتاب

علوم و فنون ادبی۳

مشترک معارف اسلامی و علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

فصل اول(درس های ۱و۲و۳)»»»۰۰۰-۰۳۹- C112203- علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فصل اول-درس۱و۲و۳

-فصل دوم(درس های ۴و۵و۶)»»»۰۴۰-۰۶۵- C112203-علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فصل دوم-درس۴و۵و۶

-فصل سوم(درس های ۷و۸و۹)»»»۰۶۶-۰۹۴- C112203- علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فصل سوم-درس۷و۸و۹

-فصل چهارم(درس های ۱۰و۱۱و۱۲)»»»۰۹۵-۱۲۸–C112203- علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فصل چهارم -درس۱۰و۱۱و۱۲

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112203-علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

–کتابفلسفه

(آشنایی با فلسفه اسلامی)

مشترک معارف اسلامی و علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»۰۰۰-C111226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش مقدمه

بخش۱-کلیات(۱)»»»۰۰۱-۰۱۷- C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱- کلیات(۱)و

بخش۲-کلیات(۲)»»»۰۱۸-۰۲۶-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۲- کلیات(۲)و

بخش۳-مبانی حکمت مشاء(۱)»»»۰۲۷-۰۳۴-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۳- مبانی حکمت مشاء(۱)و

بخش۴-مبانی حکمت مشاء(۲)»»»۰۳۵-۰۵۷-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۴- مبانی حکمت مشاء(۲)و

بخش۵-نمایندگان مکتب مشاء(۱)»»»۰۵۸-۰۶۸-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۵- نمایندگان مکتب مشاء(۱)و

بخش۶-نمایندگان مکتب مشاء(۲)»»»۰۶۹-۰۸۲-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۶- نمایندگان مکتب مشاء(۲)و

بخش۷-افول مکتب مشاء»»» ۰۸۳-۰۸۷-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۷- افول مکتب مشاء

بخش۸-حکمت اشراق»»»۰۸۸-۱۱۰-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۸- حکمت اشراق

بخش۹-جریان های فکری عالم اسلام»»»۱۱۱-۱۱۶-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۹- جریان های فکری عالم اسلام

بخش۱۰-صدرالمتألهین»»»۱۱۷-۱۲۶-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱۰- صدرالمتالهین

بخش۱۱-مبانی حکمت متعالیه»»»۱۲۷-۱۳۴-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱۱- مبانی حکمت متعالیه

بخش۱۲-حکمای معاصر»»»۱۳۵-۱۴۸-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱۲- حکمای معاصر

بخش۱۳-حیات فرهنگی»»»۱۴۹-۱۶۰-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱۳- حیات فرهنگی

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112226- فلسفه(آَشنایی با فلسفه اسلامی)-پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

–کتاب

ریاضی و آمار۳

مشترک معارف اسلامی و علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»۰۰۰-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-بخش مقدمه

فصل۱-آمارواحتمال(درس۱:شمارش)»»»۰۰۱-۰۱۱-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۱»آمار و احتمال(درس۱-شمارش)و

ادامه فصل۱-(درس۲:احتمال)»»»۰۱۲-۰۲۷-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲- فصل۱»آمار و احتمال(درس۲–احتمال)و

ادامه فصل۱-(درس۳:چرخه آمار در حل مسائل)»»»۰۲۸-۰۴۴-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۱»آمار و احتمال(درسی و دنباله)»»»۳–چرخه آمار در حل مسائل)و

فصل۲-الگوهای خطی(درس۱:مدل ساز)»»»۰۴۵-۰۶۰-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۲»الگوی های خطی( درس۱-مدل سازی و دنباله)و

ادامه فصل۲-(درس۲:دنباله های حسابی)»»»۰۶۱-۰۷۲-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۲»الگوی های خطی( درس۲-دنباله های حسابی)و

 فصل۳-الگوهای غیرخطی(درس۱:دنباله های هندسی)»»»۰۷۳-۰۸۶-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۳»الگوی های غیرخطی(درس۱-دنباله هندسی)و

ادامه فصل۳-(درس۲:توان های گویا)»»»۰۸۷-۰۹۵-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۳»الگوی های غیرخطی(درس۲-توان های گویا)و

ادامه فصل۳-(درس۳:تابع نمایی)»»»۰۹۶-۱۰۶-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۳»الگوی های غیرخطی(درس۳-تابع نمایی)و

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112212-ریاضی وآمار۳-علوم انسانی-پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

– کتاب

ادبیات فارسی ۳

مشترک معارف اسلامی و علوم انسانی

پایه ۱۲ :

بخش اول»»»۰۰۱-۰۴۳-C112201-ادبیات فارسی- پایه۱۲- بخش۱

بخش دوم»»»۰۴۴-۱۱۷-C112201-ادبیات فارسی- پایه۱۲-بخش۲

بخش سوم»»»۱۱۸-۱۸۴-C112201-ادابیات فارسی پایه۱۲-بخش۳

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112201 -کل کتاب ادبیات فارسی پایه۱۲

 

– کتاب

نگارش ۳

مشترک معارف اسلامی و علوم انسانی

پایه ۱۲ :

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۰۱-۱۲۸-C112202-کل کتاب نگارش پایه۱۲

 

– کتاب 

زبان انگلیسی

( درس عمومی همه رشته های نظری)

پایه۱۲:

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۰۱-۱۰۴-C112230-کل کتاب زبان انگلیسی پایه۱۲

– کتاب کار

زبان انگلیسی

( درس عمومی همه رشته های نظری )

پایه۱۲:

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۱-۶۴-C112231- کل کتاب کار زبان انگلیسی پایه۱۲

 

-کتاب

بهداشتوسلامت

( درس عمومی همه رشته ها )

پایه۱۲:

مقدمه»»»– C112268 – سلامت و بهداشت پایه ۱۲- بخش مقدمه

فصل اول»»»۰۰۱-۰۱۶- C112268 – F1- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل اول

فصل دوم»»»۰۱۷-۰۴۶- C112268 F2- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل دوم

فصل سوم»»»۰۴۷-۰۷۶- C112268 F3-بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل سوم

فصل چهارم»»»۰۷۷-۱۲۶- C112268 F4-بهداشت و سلامت فصل چهارم

فصل پنجم»»»۱۲۷-۱۵۲- C112268 F5- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل پنجم

فصل ششم»»»۱۵۳-۱۸۴- C112268 F6- بهداشت و سلامت-فصل ششم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112268-کل کتاب بهداشت و سلامت پایه ۱۲

 

-کتاب

مدیریت خانواده و سبک زندگی

( درس عمومی همه رشته ها )

پایه۱۲:

بخش اول»»»۰۰۱-۰۶۹ C112241مدیریت خانواده و سبک زندگی -بخش اول-پایه۱۲

بخش دوم»»»۰۷۰-۱۲۵ C112241-مدیریت خانواد ه و سبک زندگی-فصل دوم

بخش سوم»»»۱۳۹-۱۹۸-C112240_0-مدیریت خانواده وسبک زندگی-فصل سوم

بخش چهارم»»»۱۲۶-۱۸۷ C112241-مدیریت خانواده و سبک زندگی فصل چهارم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C1122400-کل کتاب مدیریت خانواد و سبک زندگی

 

-کتاب

مدیریت خانواده و سبک زندگی 

( درس عمومی همه رشته ها )

پایه۱۲( ویژه دختران):

بخش اول»»»۰۰۱-۰۵۵-C112240_0- مدیریت خانواده و…(ویژه دختران) صحنه اول و دوم)

بخش دوم»»»۰۵۶-۱۳۸-C112240_0- مدیریت خانواده(ویژه دختران) صحنه سوم و چهارم

بخش سوم»»»۱۳۹-۱۹۸-C112240_0 -مدیریت خانواده ( ویژه دختران) صحنه پنجم و ششم)

بخش چهارم »»»۱۹۹-۲۵۸-C112240_0- مدیریت خانواده(ویژه دختران)صحنه هفتم و هشتم

بخش پنجم»»»۲۵۹-۲۹۶-C112240_0 مدیریت خانواده- صحنه نهم و دهم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112240_0-کل کتاب مدیریت خانواد و سبک زندگی

 

یادآوری : فایل الکترونیک کتاب های پایه۱۲سایر رشته ها را در صفحات قبلی همین پست (پست معرفی کتاب و متون) بارگیری و دانلود نمایید.

دفترمشاوره

موسسه فرهنگی دانش

 

نظرات بسته شده‌اند.