فایل الکترونیک کتب نظام جدید »»» پایه ۱۲»»»رشته تجربی

فایل کتاب های رشته تجربی

کتاب

زیست شناسی ۳

رشته تجربی

(پایه ۱۲) :

بخش اول»»»۰۰۰-۰۶۰-C112216-زیست شناسی۳-پایه۱۲-بخش اول

بخش دوم»»»۰۶۱-۱۲۸-C112216-زیست شناسی ۳- پایه۱۲-بخش دوم

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C11216-زیست شناسی۳- پایه ۱۲- کل کتاب

 

کتاب

ریاضی ۳

رشته تجربی

(پایه ۱۲) :

 ۱-مقدمه»»»۰۰۰ C112211-ریاضی ۳- تجربی -پایه۱۲-مقدمه

۲-فصل اول: تابع؛ درس۱»»»۰۰۱-۰۱۰- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-فصل اول-تابع-درس۱(توابع چند جمله ای توابع صعودی و نزولی)و

۳-ادامه فصل اول: ادامه تابع؛ درس۲»»»۰۱۱-۰۲۳- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-ادامه فصل۱-تابع-درس۲(ترکیب توابع)و

۴-ادامه فصل اول: ادامه تابع؛ درس۳»»»۰۲۴-۰۳۰- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-ادامه فصل۱- تابع-درس۳(تابع وارون)و

۵-فصل دوم: مثلثات؛ درس۱»»»۰۳۱-۰۴۱- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-فصل دوم – مثلثات-درس۱(تناوب و تانژانت)

۶-ادامه فصل دوم: ادامه مثلثات؛ درس۲»»»۰۴۲-۰۴۸- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-ادامه فصل۲-مثلثات-درس۲(معادلات مثلثاتی)

۷-فصلسوم: حد  ؛ درس۱و۲»»»۰۴۹-۰۶۴- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-فصل سوم-حد-درس۱و۲ (حد بی نهایت و حد در بی نهایت)و

۸-فصل چهارم: مشتق ؛ درس۱»»»۰۶۵-۰۷۶- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-فصل چهارم- مشتق- درس۱(آشنایی با مفهوم مشتق)و

۹-ادامه فصل چهارم: ادامه مشتق ؛ درس۲»»»۰۷۷-۰۹۲- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-ادامه فصل چهارم-مشتق- درس۲(مشتق پذیری و پیوستگی)و

۱۰-ادامه فصل چهارم: ادامه مشتق ؛ درس۳»»»۰۹۳-۱۰۰- C112211- ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-ادامه فصل ۴-مشتق-درس۳(آهنگ تغییر)و

۱۱-فصل پتجم: مشتق پذیری ؛ درس۱»»»۱۰۱-۱۱۲- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-فصل پنجم-مشتق پذیری-درس۱(اکسترمم های تابع)

۱۲-ادامه فصل پتجم: ادامه مشتق پذیری ؛ درس۲»»»۱۱۳-۱۲۰- C112211-ریاضی۳تجربی-پایه۱۲-ادامه فصل۵-مشتق پذیری-درس۲(بهینه سازی)و

۱۳-فصل ششم: هندسه ؛ درس۱»»»۱۲۱-۱۴۲- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲فصل۶-هندسه (تفکر تجسمی و دایره)-

۱۴-فصل هفتم:  احتمال»»»۱۴۳-۱۵۲- C112211-ریاضی۳-تجربی-پایه۱۲-فصل۷-احتمال(قانون احتمال کل)

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112211-ریاضی۳-رشته تجربی-پایه۱۲-کل کتاب

 

کتاب

فیزیک ۳

رشته تجربی

(پایه ۱۲) :

۱-مقدمه»»»۰۰۰-C112244-فیزیک۳-تجربی- پایه۱۲-مقدمه

۲-فصل اول: حرکت برخط»»»۰۰۱-۰۲۶-C112244-فیزیک۳-تجربی- پایه۱۲- فصل اول (حرکت بر خط راست)و

۳-فصل دوم: دینامیک»»»۰۲۷-۰۵۲-C112244-فیزیک۳-تجربی-پایه۱۲-فصل دوم(دینامیک)و

۴-فصل سوم: نوسان و امواج»»»۰۵۳-۰۷۶-C112244-فیزیک۳-تجربی-پایه۱۲-فصل سوم(نوسان و امواج)و

۵-ادامه فصل سوم: ادامه نوسان و امواج»»»۰۷۷-۰۹۴-C112244-فیزیک۳-تجربی-پایه۱۲-ادامه فصل ۳( نوسان وامواج)و

۶- فصل چهارم : آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای»»»۰۹۵-۱۱۱-C112244- فیزیک۳-تجربی-پایه۱۲-فصل چهارم(آشنایی بافیزیک اتمی و هسته ای)و

۷-ادامه فصل چهارم : ادامه آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای»»»۱۱۲-۱۲۵-C112244-فیزیک۳-تجربی-پایه۱۲-ادامه فصل۴(آشنایی بافیزیک اتمی و هسته ای)و

۸- پیوست ها(جدول عناصر،واژه نامه، منابع)»»»۱۲۶-۱۳۴-C112244-فیزیک۳-تجربی-پایه۱۲-قسمت پیوست ها

 

-کتاب

شیمی ۳

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»C112210-شیمی۳-مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۱-مولوکول ها در خدمت سلامتی

بخش دوم»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۲-رفاه و آسایش درسایه شیمی

بخش سوم»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۳-شیمی جلوه ای از هنر

بخش چهارم»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۴-شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر

بخش پنجم»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۵- پیوست ها

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112210-متن کامل کتاب شیمی۳

 

-کتاب

دین و

زندگی۳

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»» -۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-مقدمه

درس اول»»»۰۰۰-۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-درس۱-تفکر واندیشه

درس دوم»»»-۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-درس۲-یگانه بی همتا

درس سوم»»»۰۲۷-۰۳۸-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۳- توحید و سبک زندگی

درس چهارم»»»۰۳۹-۰۵۰-C112204- دین و زندگی پایه۱۲ -درس۴-فقط برای او

درس پنجم»»»۰۵۱-۰۶۴-C112204- دین و زندگی پایه۱۲-درس۵-قدرت پرواز

درس ششم»»»۰۶۵-۰۷۹-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۶ -سنت های خداوند در زندگی

درس هفتم»»»۰۸۰-۰۹۴-C112204-دین وزندگی پایه۱۲-درس۷ -بازگشت

درس هشتم»»»۰۹۵-۱۰۸-C112204- دین زندگی پایه۱۲- درس۸ -احکام در زندگی امروز

درس نهم»»»۱۰۹-۱۲۸-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۹-پایه های استوار

درس دهم»»»۱۲۹-۱۵۰-C112204- دین زندگی پایه۱۲- درس۱۰- تمدن جدید و مسئولیت ما

»»» دانلودفایل کل کتاب:C112204- کل کتاب دین زندگی پایه۱۲

 

-کتاب

دینی۳

اقلیت ها

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»-C112228- دینی اقلیت ها- مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۲۰-C112228-دینی اقلیت ها- درس۱و۲و۳و۴

بخش دوم»»»۰۲۱-۰۴۳-C112228-دینی اقلیت ها- درس۵و۶و۷

بخش سوم»»»۰۴۴-۰۶۱-C112228-دین اقلیت ها- درس۸و۹

بخش چهارم»»»۰۶۲-۰۸۲-C112228- دینی اقلیت ها – درس ۱۰-۱۱-۱۲

»»» دانلودفایل کل کتاب»»»C112228- کل کتاب دین پایه ۱۲ اقلیت ها

 

– کتاب

ادبیات

فارسی ۳

پایه ۱۲ :

بخش اول»»»۰۰۱-۰۴۳-C112201-ادبیات فارسی- پایه۱۲- بخش۱

بخش دوم»»»۰۴۴-۱۱۷-C112201-ادبیات فارسی- پایه۱۲-بخش۲

بخش سوم»»»۱۱۸-۱۸۴-C112201-ادابیات فارسی پایه۱۲-بخش۳

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112201 -کل کتاب ادبیات فارسی پایه۱۲

 

– کتاب

نگارش ۳

پایه ۱۲ :

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۰۱-۱۲۸-C112202-کلکتاب نگارش پایه۱۲

– کتاب

عربی و

زبان قرآن

پایه ۱۲ :

بخش مقدمه»»»-C112206- عربی پایه۱۲-مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۱۴-C112206- بخش معجم لغات

بخش دوم»»»۲-۵۶-C112206- بخش درس ها

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112206-کل کتاب عربی و زبان قرآن پایه ۱۲

 

– کتاب

زبان انگلیسی

پایه۱۲:

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۰۱-۱۰۴-C112230-کل کتاب زبان انگلیسی پایه۱۲

– کتاب کار

زبان انگلیسی

پایه۱۲:

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۱-۶۴-C112231- کل کتاب کار زبان انگلیسی پایه۱۲

 

-کتاب 

بهداشت

وسلامت

پایه۱۲:

مقدمه»»»– C112268 – سلامت و بهداشت پایه ۱۲- بخش مقدمه

فصل اول»»»۰۰۱-۰۱۶- C112268 – F1- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل اول

فصل دوم»»»۰۱۷-۰۴۶- C112268 F2- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل دوم

فصل سوم»»»۰۴۷-۰۷۶- C112268 F3-بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل سوم

فصل چهارم»»»۰۷۷-۱۲۶- C112268 F4-بهداشت و سلامت فصل چهارم

فصل پنجم»»»۱۲۷-۱۵۲- C112268 F5- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل پنجم

فصل ششم»»»۱۵۳-۱۸۴- C112268 F6- بهداشت و سلامت-فصل ششم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112268-کل کتاب بهداشت و سلامت پایه ۱۲

 

-کتاب

مدیریت خانواده و

سبک زندگی

پایه۱۲: 

بخش اول»»»۰۰۱-۰۶۹ C112241مدیریت خانواده و سبک زندگی -بخش اول-پایه۱۲

بخش دوم»»»۰۷۰-۱۲۵ C112241-مدیریت خانواد ه و سبک زندگی-فصل دوم

بخش سوم»»»۱۳۹-۱۹۸-C112240_0-مدیریت خانواده وسبک زندگی-فصل سوم

بخش چهارم»»»۱۲۶-۱۸۷ C112241-مدیریت خانواده و سبک زندگی فصل چهارم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C1122400-کل کتاب مدیریت خانواد و سبک زندگی

 

-کتاب

مدیریت خانواده و

سبک زندگی

پایه۱۲( ویژه دختران): 

بخش اول»»»۰۰۱-۰۵۵-C112240_0- مدیریت خانواده و…(ویژه دختران) صحنه اول و دوم)

بخش دوم»»»۰۵۶-۱۳۸-C112240_0- مدیریت خانواده(ویژه دختران) صحنه سوم و چهارم

بخش سوم»»»۱۳۹-۱۹۸-C112240_0 -مدیریت خانواده ( ویژه دختران) صحنه پنجم و ششم)

بخش چهارم »»»۱۹۹-۲۵۸-C112240_0- مدیریت خانواده(ویژه دختران)صحنه هفتم و هشتم

بخش پنجم»»»۲۵۹-۲۹۶-C112240_0 مدیریت خانواده- صحنه نهم و دهم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112240_0-کل کتاب مدیریت خانواد و سبک زندگی

 

-کتاب

هویت

اجتماعی

پایه۱۲: 

بخش مقدمه»»»-C112220-هویت اجتماعی-پایه۱۲-مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۳۷-C112220-هویت اجتماعی-درس اول تا پنجم

بخش دوم»»»۰۳۸-۰۸۰–C112220- هویت اجتماعی-درس ششم تا دهم

یادآوری : فایل الکترونیک رشته ریاضی در پست معرفی کتاب و متون قرار داده شده است. مابقی کتاب های پایه ۱۲ برای رشته انسانی و معارف ، و رشته های فنی متعاقباً تقدیم می شود. 

دفترمشاوره

موسسه فرهنگی دانش

 

نظرات بسته شده‌اند.