فایل الکترونیک کتب نظام جدید »»» پایه ۱۲»»»رشته ریاضی

فایل کتاب های رشته ریاضی 

– کتاب

هندسه ۳

(پایه ۱۲) :

بخش اول»»»۰۱-۰۸-C111213 (1)-هندسه۳-پایه۱۲-بخش۱

بخش دوم»»»۰۱-۰۸-C111213 (2)-هندسه۳-پایه۱۲-بخش۲

بخش سوم»»»۰۱-۰۸-C111213 (3)-هندسه۳-پایه۱۲-بخش۳

بخش چهارم»»»۰۱-۰۸-C111213 (4)-هندسه۳-پایه۱۲-بخش۴

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112213-فایل کامل کتاب

 

– کتاب

حسابان۲

(پایه ۱۲) :

بخش مقدمه»»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- مقدمه

بخش اول »»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- بخش۱ – تابع

بخش دوم»»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- بخش۲ -مثلثات

بخش سوم»»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- بخش۳ – معادلات مثلثاتی

بخش چهارم»»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- بخش۴- حدهای نامتناهی

بخش پنجم»»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- بخش۵ – مشتق

بخش ششم»»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- بخش۶ – مشتق پذیری و پیوستگی

بخش هفتم»»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- بخش۷-آهنگ متوسط تغییر

بخش هشتم»»»C112214- حسابان۲- پایه۱۲- بخش۸ – کاربرد های مشتق

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112214-فایل کامل کتاب

 

– کتاب

ریاضیات

گسسته

پایه ۱۲ :

بخش اول»»»C112215-گسسته-پایه۱۲-بخش مقدمه

بخش دوم»»»C112215-گسسته-پایه۱۲-بخش۱-آشنایی با نظریه اعداد

بخش سوم»»»C112215-گسسته-پایه۱۲-بخش۳-گراف و مدل سازی

بخش چهارم»»»C112215-گسسته-پایه۱۲-بخش۴- مدل سازی با گراف

بخش پنجم»»»C112215-گسسته-پایه۱۲-بخش۵-ترکیبیات(شمارش)و

بخش ششم»»»C112215-گسسته-پایه۱۲-بخش۶- روش هایی برای شمارش

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112215-فایل کامل کتاب گسسته

 

-کتاب

فیزیک ۳

(پایه ۱۲) :

بخش مقدمه»»»C112209-فیزیک۳-پایه۱۲-بخش مقدمه

بخش اول»»»C112209-فیزیک۳-پایه۱۲-بخش ۱-حرکت برخط راست

بخش دوم»»»C112209-فیزیک۳-پایه۱۲-بخش ۲-دینامیک و حرکت دایره ای

بخش سوم»»»C112209-فیزیک۳-پایه۱۲-بخش مقدمه

بخش چهارم»»»C112209-فیزیک۳-پایه۱۲-بخش ۴-برهم کنش های موج

بخش پنجم »»»C112209-فیزیک۳-پایه۱۲-بخش ۵-آشنایی با فیزیک اتمی

بخش ششم»»»C112209-فیزیک۳-پایه۱۲-بخش ۶-آشنایی با فیزیک هسته ای

بخش هفتم»»»C112209-فیزیک۳-پایه۱۲-بخش ۷- پیوست ها

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112209-فایل کامل کتاب فیزیک۳

 

-کتاب

شیمی ۳

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»C112210-شیمی۳-مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۱-مولوکول ها در خدمت سلامتی

بخش دوم»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۲-رفاه و آسایش درسایه شیمی

بخش سوم»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۳-شیمی جلوه ای از هنر

بخش چهارم»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۴-شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر

بخش پنجم»»»۰۰۱-۰۳۶-C112210-شیمی۳-بخش۵- پیوست ها

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112210-متن کامل کتاب شیمی۳

 

-کتاب

دین و

زندگی۳

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»» -۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-مقدمه

درس اول»»»۰۰۰-۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-درس۱-تفکر واندیشه

درس دوم»»»-۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-درس۲-یگانه بی همتا

درس سوم»»»۰۲۷-۰۳۸-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۳- توحید و سبک زندگی

درس چهارم»»»۰۳۹-۰۵۰-C112204- دین و زندگی پایه۱۲ -درس۴-فقط برای او

درس پنجم»»»۰۵۱-۰۶۴-C112204- دین و زندگی پایه۱۲-درس۵-قدرت پرواز

درس ششم»»»۰۶۵-۰۷۹-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۶ -سنت های خداوند در زندگی

درس هفتم»»»۰۸۰-۰۹۴-C112204-دین وزندگی پایه۱۲-درس۷ -بازگشت

درس هشتم»»»۰۹۵-۱۰۸-C112204- دین زندگی پایه۱۲- درس۸ -احکام در زندگی امروز

درس نهم»»»۱۰۹-۱۲۸-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۹-پایه های استوار

درس دهم»»»۱۲۹-۱۵۰-C112204- دین زندگی پایه۱۲- درس۱۰- تمدن جدید و مسئولیت ما

»»» دانلودفایل کل کتاب:C112204- کل کتاب دین زندگی پایه۱۲

 

-کتاب

دینی۳

اقلیت ها

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»-C112228- دینی اقلیت ها- مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۲۰-C112228-دینی اقلیت ها- درس۱و۲و۳و۴

بخش دوم»»»۰۲۱-۰۴۳-C112228-دینی اقلیت ها- درس۵و۶و۷

بخش سوم»»»۰۴۴-۰۶۱-C112228-دین اقلیت ها- درس۸و۹

بخش چهارم»»»۰۶۲-۰۸۲-C112228- دینی اقلیت ها – درس ۱۰-۱۱-۱۲

»»» دانلودفایل کل کتاب»»»C112228- کل کتاب دین پایه ۱۲ اقلیت ها

 

– کتاب

ادبیات

فارسی ۳

پایه ۱۲ :

بخش اول»»»۰۰۱-۰۴۳-C112201-ادبیات فارسی- پایه۱۲- بخش۱

بخش دوم»»»۰۴۴-۱۱۷-C112201-ادبیات فارسی- پایه۱۲-بخش۲

بخش سوم»»»۱۱۸-۱۸۴-C112201-ادابیات فارسی پایه۱۲-بخش۳

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112201 -کل کتاب ادبیات فارسی پایه۱۲

 

– کتاب

نگارش ۳

پایه ۱۲ :

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۰۱-۱۲۸-C112202-کلکتاب نگارش پایه۱۲

 

– کتاب

عربی و

زبان قرآن

پایه ۱۲ :

بخش مقدمه»»»-C112206- عربی پایه۱۲-مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۱۴-C112206- بخش معجم لغات

بخش دوم»»»۲-۵۶-C112206- بخش درس ها

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112206-کل کتاب عربی و زبان قرآن پایه ۱۲

 

– کتاب

زبان انگلیسی

پایه۱۲:

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۰۱-۱۰۴-C112230-کل کتاب زبان انگلیسی پایه۱۲

– کتاب کار

زبان انگلیسی

پایه۱۲:

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۱-۶۴-C112231- کل کتاب کار زبان انگلیسی پایه۱۲

 

-کتاب 

بهداشت

وسلامت

پایه۱۲:

مقدمه»»»- C112268 – سلامت و بهداشت پایه ۱۲- بخش مقدمه

فصل اول»»»۰۰۱-۰۱۶- C112268 – F1- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل اول

فصل دوم»»»۰۱۷-۰۴۶- C112268 F2- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل دوم

فصل سوم»»»۰۴۷-۰۷۶- C112268 F3-بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل سوم

فصل چهارم»»»۰۷۷-۱۲۶- C112268 F4-بهداشت و سلامت فصل چهارم

فصل پنجم»»»۱۲۷-۱۵۲- C112268 F5- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل پنجم

فصل ششم»»»۱۵۳-۱۸۴- C112268 F6- بهداشت و سلامت-فصل ششم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112268-کل کتاب بهداشت و سلامت پایه ۱۲

 

-کتاب

مدیریت خانواده و

سبک زندگی

پایه۱۲: 

بخش اول»»»۰۰۱-۰۶۹ C112241مدیریت خانواده و سبک زندگی -بخش اول-پایه۱۲

بخش دوم»»»۰۷۰-۱۲۵ C112241-مدیریت خانواد ه و سبک زندگی-فصل دوم

بخش سوم»»»۱۳۹-۱۹۸-C112240_0-مدیریت خانواده وسبک زندگی-فصل سوم

بخش چهارم»»»۱۲۶-۱۸۷ C112241-مدیریت خانواده و سبک زندگی فصل چهارم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C1122400-کل کتاب مدیریت خانواد و سبک زندگی

 

-کتاب

مدیریت خانواده و

سبک زندگی

پایه۱۲( ویژه دختران): 

بخش اول»»»۰۰۱-۰۵۵-C112240_0- مدیریت خانواده و…(ویژه دختران) صحنه اول و دوم)

بخش دوم»»»۰۵۶-۱۳۸-C112240_0- مدیریت خانواده(ویژه دختران) صحنه سوم و چهارم

بخش سوم»»»۱۳۹-۱۹۸-C112240_0 -مدیریت خانواده ( ویژه دختران) صحنه پنجم و ششم)

بخش چهارم »»»۱۹۹-۲۵۸-C112240_0- مدیریت خانواده(ویژه دختران)صحنه هفتم و هشتم

بخش پنجم»»»۲۵۹-۲۹۶-C112240_0 مدیریت خانواده- صحنه نهم و دهم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112240_0-کل کتاب مدیریت خانواد و سبک زندگی

 

-کتاب

هویت

اجتماعی

پایه۱۲: 

بخش مقدمه»»»-C112220-هویت اجتماعی-پایه۱۲-مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۳۷-C112220-هویت اجتماعی-درس اول تا پنجم

بخش دوم»»»۰۳۸-۰۸۰–C112220- هویت اجتماعی-درس ششم تا دهم

یادآوری : فایل الکترونیک مابقی کتاب های پایه ۱۲ برای رشته های تجربی ، انسانی ، معارف و فنی ، متعاقباً  تقدیم می شود. 

دفترمشاوره

موسسه فرهنگی دانش

 

نظرات بسته شده‌اند.