پاسخ به سوال ( عمومی هدایت تحصیلی- شماره ۲۱۲) : اقدامات لازم برای تغییر رشته پایه۱۰ به۱۱، چیست؟

توجه : درصورت تاربودن هریک ازتصویرها و فرم های پیوست شده  زیر ، ابتداءً برروی آن کلیک کنید و بعد ذخیره نموده و سپس آن را چاپ نمایید :

 

 

 

* پیوست شماره۱ ) نمون برگ الف در خواست تغییر رشته با موافقت و امضاء مشاور مدرسه ، مهر و امضاء مدیر مدرسه و معرفی به اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل :

** پیوست شماره۲ ) نمون برگ ب درصورتی ­که­ مدرسه فعلی محل تحصیل، رشته مورد نظررا نـدارد :

*** پیوست شماره۳ : دروس تخصصی برای امتحان تغییر رشته :

**** پیوست شماره۴ ) جدول تطبیق واحد دروس رشته قبلی با رشته جدید :

نظرات بسته شده‌اند.