مقــــــــالات هدایت تحصیلی

افت تحصیلی/عوامل موثر

افت تحصیلی/عوامل موثر

افـــــــــــــــــــــــــــت تحــصــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــی ( مقاله رسیده از : جناب آقای محمودی – دبیرراهنمای پایه ی اول واحد دبیرستان – خ منظریه) مقــــــــــــــدمه تعریف عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی علل خارجی علل فردی پیامهای افت تحصیلی و مردودی مقدمه یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران ، توانا ساختن نسل آینده در اداره
ادامه مطلب